Kader

Langwater is voor Kortrijk één van de belangrijkste locaties voor de toekomst om tot een kwalitatieve ontwikkeling te komen van een gemengd woonproject.

Het terrein dat onderwerp uitmaakt van deze studie is eigendom van verschillende grondeigenaars, waarvan Vlerick Group, Koramic Real Estate en het SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk) de belangrijkste zijn.

Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 27 hectaren en kent grote hoogteverschillen die oplopen tot bijna 10 meter. Het laagste punt is gelegen langs de Pietje Patersbeek.

De stedenbouwkundig/juridische context verduidelijkt de situatie dat het gaat om een gemengd woonproject, waarbij het grootste deel van het terrein ingetekend werd voor stedelijk wonen, een gedeelte als parkgebied met natuurverweving en een gedeelte voor stedelijke activiteiten.

kader

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over de stedenbouwkundige/juridische context

Binnen het kader van het Structuurplan Vlaanderen is één van de belangrijkste stedenbouwkundige concepten het onderscheid tussen stedelijke gebieden en buitengebieden. In de stedelijke gebieden wordt ontwikkeling gestimuleerd om de woonbehoefte geconcentreerd op te vangen. Een hogere woondensiteit wordt hierbij nagestreefd. Op die manier wordt er aan duurzame ontwikkeling gedaan en wordt er verantwoord omgegaan met de open ruimte.

Het afbakenen van stedelijke gebieden is de bevoegdheid van het gewest. De afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 januari 2006. Het projectgebied “Langwater” werd mee opgenomen in die afbakening als één van de 18 nieuwe projectgebieden voor stedelijk wonen. De ontwikkeling ervan dient om de behoefte aan woongelegenheid in de regio op te vangen.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk (2006), site Langwater

 • Rood: Stedelijk woongebied (16,8 ha)
  Stedelijk woongebied
  Art. 7.1. stedelijk woongebied
  $1 Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren en diensten, parkeer- en openbaar vervoervoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.

 • Groen: Parkgebied met natuurverweving (6,8 ha)
  Parkgebied met natuurverweving
  Art. 7.5. Parkgebied met natuurverweving
  $1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur- en landschapswaarden. Binnen dit parkgebied zijn ñnatuurbehoud, landschapszorg, landbouw, bosbouw, laagdynamische recreatie (enkel niet lawaaierige sporten) en integraal waterbeheer nevengeschikte functies.

 • Roodbruin: Ruimte voor stedelijke functies van regionaal belang (sport, cultuur, dagrecreatie, commercieel, …)
  Stedelijke functies
  Art. 7.3. Gebied voor stedelijke activiteiten
  $1 Het gebied is bestemd voor complementaire stedelijke activiteiten van regionaal belang zoals bedrijvigheid, dagrecreatie en daaraan complementaire activiteiten.

In het masterplan zijn alleen de artikels van het stedelijk woongebied (SW Art. 7.1) en het parkgebied met natuurverweving (P Art. 7.5) opgenomen. Over de mogelijke invulling van het gebied voor stedelijke activiteit (SA Art. 7.3) bestaat momenteel nog geen duidelijkheid en dit werd dus bewust niet verder uitgewerkt.