Welkom bij Langwater

Langwater

De site van het Langwater is voor de Stad Kortrijk één van de belangrijkste nog te ontwikkelen woongebieden binnen haar grondgebied. Het is dan ook van groot belang dat de ontwikkeling ervan gedragen wordt door een kwaliteitsvolle globale visie en dit van bij de aanvang.

Op initiatief van Vlerick Vastgoed, en in samenwerking met de andere grondeigenaars Koramic Real Estate en StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), boog een werkgroep van deskundigen (urbanisten, architecten, ingenieurs, mobiliteitsspecialisten, waterbouwkundigen, landschapsarchitecten,…) zich sinds 2010 over de site Langwater en de ruimere omgeving rond Kortrijk-Oost.

Op basis van de randvoorwaarden van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk’ uit 2006 en van de input van velen, heeft deze werkgroep, in nauwe samenwerking met de stad Kortrijk, een coherent en sterk masterplan ontwikkeld voor de site.

Naast het definiëren van een eigen identiteit en het integreren van de verschillende deelgebieden binnen het projectgebied, werd expliciet groot belang gehecht aan landschapsintegratie, waterhuishouding, mobiliteitsaspecten, fasering en duurzaam ruimtegebruik met als doel een aangename leefomgeving te creëren voor de hedendaagse stadsbewoner. Deze heeft nood aan een betaalbare, comfortabele woning en een private tuin binnen een weldoordachte openbare ruimte.

Het masterplan ontwikkeld door de werkgroep is de kern van het globaal inrichtingsplan voor de site Langwater en vormt de basis voor de ontwikkeling ervan.