Waterhuishouding

Het projectgebied ligt niet in een risicogebied voor overstromingen. Zoals weergegeven op het kaartje met overstromingsgevoelige gebieden, is de zone links van de beek mogelijk overstromingsgevoelig. Hiermee wordt rekening gehouden bij de uitwerking van de woonontwikkelingen op Langwater.

In de voorstudie en tijdens de charrette werd volle aandacht besteed aan de waterhuishouding binnen het gebied. Door er bewust en verstandig mee om te gaan, blijkt echter dat het water een troef vormt voor het project. Onze proactieve visie op de waterhuishouding leidt tot een meerwaarde voor het nieuwe woongebied en de gehele omgeving door gebruik te maken van:

 • Het sterk hellend gebied
 • De natuurhistorische elementen
  • In ere herstellen van omwalling hoeve
  • Meersen achter hoeve
 • Lokale bufferbekkens
 • Infiltratie
  • Waterdoorlatende materialen
   (voor wegenis, tuinverhardingen,…)

waterhuishouding

Het basisuitgangspunt is het vermijden dat het regenwater dat op het verharde oppervlak valt tijdens hevige regenbuien onmiddellijk in de beek terecht komt. Dit kan immers voor wateroverlast zorgen in lager gelegen gebieden buiten het project. Tijdens de voorstudie is gebleken dat de eerste watervoerende laag zandhoudend leem tot leemhoudend zand is. De lagergelegen gebieden hebben de grootste infiltratiecapaciteit.

waterhuishoudingOntwerpmatig is ervoor geopteerd om de bufferbekkens lokaal te voorzien. Dit resulteert in kleinere bekkens, die landschappelijk geïntegreerd worden en die een meerwaarde vormen voor de natuurbeleving. Bovendien is dit interessant bij de ontwikkeling van het gebied in verschillende fases, waarbij de investeringen in (water-)infrastructuur in de tijd worden gespreid. Het zorgt er tevens voor dat het water geleidelijk van de hoger gelegen gebieden wordt afgevoerd naar de lagere delen waardoor ook lokaal overlast wordt vermeden. Door de buffering te voorzien in open vijvers wordt de infiltratie in de grond gemaximaliseerd.

waterhuishoudingUiteraard wordt ervoor geopteerd om in eerste instantie voor elke woning een regenwaterput te voorzien om als eerste buffer te dienen. Het water in deze regenwaterput zal verplicht gebruikt worden om toiletten te spoelen en om buitenkraantjes van water te voorzien. De omwalling rond de hoeve wordt terug in ere hersteld en fungeert bijgevolg ook als bijkomende buffer. Het authentiek lagergelegen meersengebied achter de hoeve wordt als een vorm van moerasgebied ontworpen om het overtollig water op te vangen en te laten infiltreren in de grond. Op deze wijze wordt de capaciteitsdruk op de beek in tijden van hevige neerslag tot een minimum beperkt.