Uitdaging

Kortrijk kampt net als andere Vlaamse centrumsteden met een stadsvlucht.

Stadsvluchters zijn bewoners die de stad dreigen te verlaten. De redenen hiertoe zijn verschillend maar de meest voorkomende oorzaak is een gebrekkig aanbod aan comfortabele woningen met private tuin en een aangename en veelzijdige openbare ruimte.
De ontwikkeling rond Langwater moet hieraan een duurzame oplossing bieden waardoor de uitstromers zich toch binnen de stadsgrenzen huisvesten.
Volgens het ‘Onderzoek uitstroommotivatie huishoudens (uit Kortrijk 2006-2008), uitgevoerd in opdracht van de Directie Stadsplanning en –ontwikkeling van de Stad Kortrijk, zijn de uitstromers jonge gezinnen met (binnenkort) kinderen, die een betaalbare woning tussen stad en platteland willen kopen in een bij voorkeur kwalitatieve woonomgeving.
Als basis voor het ontwerp, en in samenspraak met de Stad, werd er in 2010 een ambitienota uitgeschreven die welbepaalde kwaliteitsnormen vooropstelde. Deze nota heeft het ontwerpteam geïnspireerd en gestimuleerd om doordacht met het ontwerp om te gaan en de doelstellingen van deze ambitienota maximaal in te vullen en zelfs te overtreffen.

Samengevat kan gesteld worden dat stadsvluchters nood hebben aan:

  • Een betaalbare, comfortabele woning
  • een private tuin
  • een aangename openbare ruimte

Langwater vormt een perfect antwoord op deze vraag.