Visie

Macro basis visieVertrekkende vanuit de analyse van de uitdaging, de gekende randvoorwaarden en de vooropgestelde ambities is een visie ontwikkeld die uitgaat van volgende belangrijke principes:

 

 

 

Duurzaam ruimtegebruik

Er wordt gestreefd naar een duurzaam grondgebruik. Het globaal masterplan dient de krijtlijnen uit te zetten om een harmonieus geheel te bekomen. Het stedelijke karakter en een hoge dichtheid van minimaal 25 wooneenheden per hectare dienen hierbij te worden gerespecteerd. Via het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en een betere grondbenutting voor woningen wordt bijgedragen tot een duurzamer grondgebruik.

Integratie met de omgeving en opwaardering van de bestaande structuur

Langwater dient een duidelijk stedelijk karakter te krijgen met een hoge woondichtheid. Enerzijds moet het de bestaande stedelijke structuur vervolledigen en een duidelijke grens creëren tussen stad en platteland. Anderzijds dient de ontwikkeling van Langwater een meerwaarde te bieden waarvan ook de bestaande aanpalende woonwijken kunnen profiteren. Bepaalde buurtfuncties, die momenteel ondermaats aanwezig zijn in de omgeving, zoals een kleine supermarkt, kleine kantoortjes, buurtwinkels,… moeten een plaats kunnen vinden binnen de ontwikkeling.
Ondanks het stedelijke karakter, dient het echter ook de sterke landschappelijke elementen uit haar omgeving te integreren en ermee in interferentie gaan om tot een sterk en logisch masterplan te komen voor het projectgebied.

Versterken van de bestaande landschappelijke waarden

Het projectgebied heeft een uitgesproken agrarisch karakter. Typisch aan deze streek zijn ook de authentieke omwalde hoeves die her en der in dit landschap verspreid zijn en waarvan de ‘hoeve Soubry’ een goed voorbeeld is.
De vroegere omwalling van de hoeve is ondertussen grotendeels verdwenen. De oude buffer- en infiltratiebekkens (meersen) achter de hoeve zijn echter wel nog duidelijk herkenbaar in het landschap.
Het gebied heeft ook een belangrijke ecologische functie, aangezien het een belangrijke migratie-as is voor fauna en flora vanuit het heuvelgebied - via Evolis - richting het natuurgebied ‘De Gavers’. Deze as dient te worden gerespecteerd om het voortbestaan van de dieren- en plantensoorten in deze regio niet in het gedrang te brengen.
Ook de as van de Pietje Patersbeek die het projectgebied doorkruist, duidelijk afgezoomd met knotbomen, dient te worden gerespecteerd als een authentiek landschappelijk element. Deze beekvallei loopt door in de groenzone met bufferbekkens ter hoogte van Evolis.

Differentiëren van woningtypes, rekening houdend met betaalbaar wonen en een gezonde sociale mix

Langwater streeft ernaar om binnen de stadsgrenzen een woonwijk te creëren die gekenmerkt wordt door een differentiatie aan woningtypes. Door deze differentiatie wordt er een gezonde sociale mix nagestreefd.
Zo zullen er woningtypes ontwikkeld worden die jonge gezinnen moeten toelaten om een betaalbare woning te verwerven. In overeenstemming met het Grond- en Pandendecreet wordt ook een aantal sociale woningen geïntegreerd in het totaalconcept. Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Het decreet trad in werking op 1 september 2009. Meer informatie is ter beschikking op de website www.ruimtelijkeordening.be.

Verantwoord omgaan met waterhuishouding

Een uitermate belangrijk aspect bij het ontwikkelen van woongebieden is het verantwoord omgaan met de waterproblematiek. Ontwikkelde verkavelingen die hiermee geen (of te weinig) rekening hielden, komen helaas regelmatig in het nieuws in tijden van hevige regenval omwille van wateroverlast.
Bij de ontwikkeling van het projectgebied moet men er naar streven het regenwater maximaal op te vangen ter hoogte van het projectgebied en zoveel mogelijk ter plaatse in de grond te laten infiltreren of te bufferen. Op die manier kan men het opgevangen water daarna langzaam lozen op een lager gelegen afwateringsstelsel.
In periodes van hevige regenval wordt er zo vermeden dat de afvoercapaciteit van de beek wordt overschreden en zullen er geen overstromingen ontstaan.

Een effectieve ontsluiting en mobiliteit voorzien, met ruime aandacht voor de zwakke weggebruiker

Ondanks of mede door de nabijheid van de oprit Kortrijk-Oost op de E17 is mobiliteit een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van Langwater.
Er zijn nu reeds iedere ochtend en avond serieuze verkeersproblemen ter hoogte van het knooppunt E17-R8-N8. Door de vele nieuwe ontwikkelingen (Evolis, Kapel Ter Bede, Langwater,…) in de omgeving dreigt een echt verkeersinfarct op de N8.
De diensten van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van het gewest bestuderen momenteel intens verschillende pistes om deze verkeersknoop te ontwarren.
Ondanks het feit dat het oplossen van dit verkeersprobleem in handen is van de diensten van MOW, werd er tijdens de charrette grondig nagedacht hoe de ontwikkeling van Langwater kan anticiperen op deze toekomstige mobiliteitsingrepen.
Ook binnen het projectgebied speelt mobiliteit een belangrijke rol. Het ontwikkelen van de juiste wegprofielen zet mensen aan tot correct weggebruik.
Aandacht voor openbaar vervoer en de zwakke weggebruiker, met onder andere een nieuwe fietsverbinding tussen Zwevegem en (Hoog-)Kortrijk die over het projectgebied loopt, is een essentieel aspect van het masterplan.

Beek en dreef als belangrijke zichtassen

De dreef naar de hoeve en de beek bieden de mogelijkheid om zichtassen te creëren vanuit de N8 en de Morinnestraat naar het open en glooiende landschap.

Ontwikkelen van actieve en passieve recreatievormen

Het parkgebied met natuurverweving heeft als belangrijkste bestemming de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur- en landschapswaarden. Laag-dynamische recreatie (enkel niet lawaaierige sporten en geen verblijfsrecreatie) en integraal waterbeheer (inrichtingen en handelingen nodig voor het beheersen van overstromingen en het voorkomen van wateroverlast) zijn nevengeschikte functies.
Door op een inventieve manier deze verschillende functies te integreren zal het parkgebied een belangrijke ontmoetings- en ontspanningsplaats worden voor de nieuwe buurt en haar ruimere omgeving.

Faseerbaarheid

Een belangrijk aspect is ook de faseerbaarheid van de ontwikkeling. Een dergelijk terrein kan niet in één keer worden ontwikkeld. Daarom dient er worden nagedacht over een logische faseerbaarheid, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de faseerbaarheid van bepaalde technische aspecten, zoals de waterhuishouding en het op de markt brengen van een voldoende mix van woningtypes in elke fase.