Proces

charetteIn samenspraak met de stad Kortrijk heeft Vlerick Vastgoed eind 2010 een ‘charrette’ georganiseerd. Deze charrette werd in nauwe samenwerking met de twee andere grondeigenaars Koramic Real Estate en SOK (StadsOntwikkelingsbedrijf Kortrijk) uitgevoerd.

 

 

Voortraject

voortrajectHet “pré-charrette”-proces start met het verzamelen van randvoorwaarden, kenmerken van de site en kaartmateriaal.
Daarbij worden de nodige voorbesprekingen gehouden met lokale en hogere overheden, de mede-eigenaars en aanpalende bewoners die hun wensen omtrent de ontwikkeling duidelijk maken. Vervolgens worden ambities naar voor geschoven door de opdrachtgevers om een kader te scheppen waarbinnen de ontwerpoefening zich dient te ontwikkelen.
De projectleider maakt het programma en de planning van de charrette op en spreekt op voorhand met verschillende actoren om de aanpak toe te lichten en om betrokkenheid, draagvlak en medewerking te verwerven.
Al deze gegevens worden verwerkt vooraleer het ontwerpteam op de site aankomt.

Charrette

charetteDe charrette vindt plaats op of vlakbij de projectsite, waar planners, architecten, adviseurs, lokale functionarissen, eigenaars en bewoners bijeen kunnen komen tijdens een periode van een week. Het team wordt gedetailleerd gebriefd over de situatie van de site en over de ontwerpparameters van het project.
De eerste dagen worden vergaderingen en bijeenkomsten met verschillende vertegenwoordigers en belangengroepen georganiseerd. Bezoeken aan de site zijn ook voorzien.
Dagelijks wordt er op een interactieve en creatieve wijze aan het masterplan gewerkt waarbij de ontwerpers en de andere betrokkenen elkaar continu uitdagen en inspireren om tot een steeds beter eindresultaat te komen.
De laatste dagen wordt er naar de eindpresentatie toegewerkt, waarin de resultaten van de ontwerpweek aan het publiek en alle betrokkenen worden voorgesteld.

proces

In de week van 29 november 2010 werd de charrette voor Langwater georganiseerd in het Kennedy Hotel in Kortrijk.

Nazorg

De resultaten van de Charretteweek werden verzameld in een presentatiebundel die achteraf nog grondig afgetoetst werd met de stad Kortrijk en andere stakeholders. De aanpassingen aan het masterplan die hieruit voortvloeiden werden gebundeld in een addendum op de presentatiebundel.
De presentatiebundel en het addendum vormen samen het inrichtingsplan voor de site Langwater, dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling ervan.

Lees meer over de charrette methode

Het woord charrette staat in het Frans voor “kleine kar, kruiwagen”. De charrette verwijst naar de enorme inspanning die student-architecten op het einde van hun opleiding leverden om een bepaalde deadline te halen. In de negentiende eeuw circuleerden de surveillanten op de “Ecole des Beaux Arts” te Parijs met kleine karretjes om de eindwerken en tekeningen van deze studenten op te halen. Sommige studenten liepen de “charrette” na om nog voor de deadline de final touch aan hun presentaties aan te brengen.

De charrette-methode wordt gekenmerkt door volgende karakteristieken:

 • Het hoofddoel bestaat erin een masterplan te ontwikkelen met voldoende draagkracht.
 • Dit wordt bereikt:
  • Door een multidisciplinair team
  • Via een creatief denk- en ontwerpproces
  • In een beperkte tijdsspanne van een week
  • Met een duidelijke doelstelling, vooropgestelde ambities en gekende randvoorwaarden
  • Op basis van de input van zoveel mogelijk betrokkenen om een zo groot mogelijke transparantie na te streven.

proces proces