Mobiliteit

mobiliteit Van begin af aan hebben wij mobiliteit beschouwd als één van de belangrijkste aandachtspunten voor de ontwikkeling van Langwater. Voor de start van het ontwerpproces werd reeds contact opgenomen met de specialisten van Mobiliteit en openbare Werken van het gewest om de ontsluiting van Langwater te bespreken.
Momenteel bestaan er reeds serieuze verkeersproblemen ter hoogte van het knooppunt E17-R8-N8, afrit Kortrijk-Oost op de E17. Vele verkeersstromen komen hierop uit en dit zal in de toekomst zeker toenemen o.a. door de verdere ontwikkeling van Evolis.
Aangezien de mobiliteit hier nu reeds door de omwonenden en door de passanten tijdens de spitsuren als een groot probleem wordt ervaren, werken MOW (Dienst Mobiliteit en Openbare Werken van het Gewest) en de stad Kortrijk momenteel aan een degelijke oplossing waarbij rekening wordt gehouden met de verdere ontwikkeling van de omgeving. De concrete oplossing zal gerealiseerd zijn wanneer Langwater tot volledige ontwikkeling komt.

Volgende mobiliteitsaspecten hebben een belangrijke aandacht naar zich toegetrokken tijdens het ontwerpproces:

Bijkomende ontsluiting naar N8

Om te anticiperen op het mobiliteitsvraagstuk, werd in het masterplan voor Langwater een bijkomende ontsluiting voor Langwater voorzien. Het betreft een by-pass tussen de Morinnestraat en de N8. Een dergelijke by-pass heeft volgende voordelen:

  • het verminderen van de chaos op het kruispunt Morinnestraat – Roggelaan – Oudenaardsesteenweg
  • deze 2e ontsluiting anticipeert op de oplossing die op termijn door MOW wordt naar voor geschoven om de verkeersproblematiek op te lossen.
  • de mogelijkheid wordt hierdoor geschapen om ook het gebied voor stedelijke activiteiten te ontsluiten
  • via deze by-pass kan het openbaar vervoer in het project worden gebracht

De juiste plaats waar deze weg op de N8 aansluit zal afhangen van de oplossingen die het Gewest naar voor schuift om de mobiliteitsknoop ter hoogte van Kortrijk-Oost op te lossen, en van de uiteindelijke bestemming van het gebied voor stedelijke ontwikkelingen.

Hierarchie Morinnestraat-ontsluitingswegen-woonstraten

Er wordt geopteerd voor een duidelijke hiërarchie tussen de Morinnestraat, de ontsluitingswegen en de erfstraten. Op deze manier wordt in de wijk zelf enkel lokaal verkeer toegelaten. Er wordt een mix nagestreefd van fiets en auto door de aanleg van smalle straten met een beperkte rechtlijnigheid. Dit leidt tot een matige snelheid (zone 30) en een kleinere behoefte aan klassieke snelheidsremmers zoals verkeersdrempels en verkeerstafels. De wegprofielen zijn aangepast aan deze hiërarchie.

Parkeren

De parkeerproblematiek wordt binnen het gebied zelf opgelost, zodat er geen overlast wordt gecreëerd voor de omgeving. In totaal worden ongeveer 1,8 autostelplaatsen per wooneenheid voorzien voor privé-gebruik en 0,3 plaatsen per wooneenheid voor bezoekersparkeren.

Zwakke weggebruiker

Er is nood aan een veilige fietsroute die Kortrijk en ook Hoog-Kortrijk met Zwevegem verbindt. Voor het fietsverkeer vanuit Zwevegem naar Kortrijk zijn er nu 3 routes. De hoofdroute loopt langs de oude spoorwegbedding (er wordt een tunnel voorzien bij de gevaarlijke kruising met de N391). Een tweede route via de Luipaardstraat die ook de N391 dient te kruisen. De derde route ligt langs de drukke N8.
Binnen het projectgebied is er een apart netwerk voor de zwakke weggebruiker ontwikkeld. Dit netwerk sluit aan op bestaande, en nog te ontwikkelen, fiets- en voetgangerswegen die Zwevegem in de toekomst zullen verbinden met Kortrijk, via de N8 en de Morinnestraat, en Hoog-kortrijk.
Langs de beek en doorheen het parkgebied lopen nieuwe fietsassen. De toegangsweg naar de hoeve wordt ook geconcipieerd als een laan voor de zwakke weggebruiker en sluit aan op het fietspad van de Baaistraat. De toegangslaan mag enkel door auto’s van bezoekers van de hoeve worden gebruikt. De woningen langs deze laan worden ontsloten via andere ontsluitingswegen in de verkaveling..